Kultúra v meste Prešov na prvom mieste

0
6499

Priatelia a podporovatelia

Dovoľte, aby som sa Vám v krátkosti predstavil

Volám sa Radovan Mamrilla a som autorom myšlienky projektu

DAJ KULTÚRE ZELENÚ V MESTE PREŠOV

Moje motto: „ak chceš zmenu, musíš sa ňou stať“.

Funkčné overené riešenia, ktoré poznám z iných miest, by som rád implementoval nielen do svojho obvodu, ale aj do celospoločenského života v meste Prešov.

Niečo o mne:

Radovan MAMRILLA

Vek: 36 rokov                                   Kandidát č.12 za obvod číslo 6 – Sekčov

Vzdelanie                                         

Základnú školu som absolvoval na ZŠ Matice slovenskej a strednú školu na

Gymnázium Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským. Z množstva skvelých pedagógov mám najkrajšie spomienky na pána učiteľa Ivana Boršča, ktorý nás ako triedny učiteľ viedol k láske k prírode a fyzike. Moje nadšenie pre šport a prírodu bolo zúročené aktívnym reprezentovaním školy v rôznych predmetových olympiádach, SOČ a pretekoch turistickej zdatnosti, ktoré tradične pripravuje Klub slovenských turistov. Preto som sa rozhodol študovať na vysokej škole v Prešove fakulte humanitných a prírodných vied odbor občianska výchova a telesná výchova.

Rodina

Vďaka mojej skvelej manželke Lucke sa môžem realizovať nielen v pracovnom nasadení, kde pomáhame firmám rásť, ale zázemie v rodine mi poskytuje možnosť realizovať sa aj v oblasti športu a kultúry, či zapájania sa do porotcovskej činnosti v SOČ. Máme dve deti, dievčatá Lauru (4 roky) a Lenku (1). Chcem pre rodinu zabezpečiť svojou prácou nielen finančné prostriedky, ale svojou komunálnou aktivitou ukázať spoločenskú angažovanosť deťom ako životný štýl hodný nasledovania. Zároveň touto činnosťou chcem prispieť k zlepšeniu života komunity a jej najzraniteľnejších členov, teda detí a mládeže.

Som za podporu komunít aktívnych mamičiek, ktoré popri materských povinnostiach doma vytvárajú hodnoty a preto ich podpora môže viesť v komunite k vytvoreniu samostatne zárobkovo činných matiek (žiaľ aj samo živiteliek) a tým pomôžeme ich deťom mať dobrú kvalitu života, v ktorej dokážu rásť na prínosných jedincov.

Často diskutovaná podpora rodiny zo strany štátu, má zmysel len vtedy, ak na úrovní obydlia a komunity, kde sa rodina rozhodla usídliť, bude dostatok príležitostí na rast a rozvoj každého člena rodiny.

Zamestnanie

Prvá brigáda prišla hneď po nástupe na strednú školu. S hrdosťou môžem povedať že škola a práca pomohli výrazne formovať moju osobnosť práve vďaka ľuďom, s ktorými som mal možnosť spolupracovať. Ako mladého trénera vedúceho fitness prevádzky som s Jožkom Kolozsym z kickbox klubu Panter Prešov pomáhal rásť športovým talentom ako aj aktívne zapájal do cvičenia širokú verejnosť pri skupinových cvičeniach vo fitnescentre v Družbe.

Následne som si založil živnosť na poskytovanie fitness služieb a konzultoval som pri zakladaní a budovaní športových prevádzok nielen v Prešove. Výsledky konzultácii sú napríklad aj doplnenie vybavenia malej telocvične v Domove seniorov na Veselej ulici pod vedením pána riaditeľa PhDr. Jozefa Dobroviča.

Následne som ako hlavný tréner pomáhal pri zriaďovaní a zabehnutí prevádzky CITY GYM v Maxe. Posledný športový projekt s názvom SLYO fit som konzultoval a rozbiehal na Škultétyho ulici. Následne moje profesijné kroky smerovali do súkromnej sféry pri marketingových konzultáciách firmám na podporu rastu ich konkurencieschopnosti.

Cením si ponuku na spoluprácu od Ing. Rastislava Stolárika, ktorý ma presne pred rokom oslovil s ponukou, aby som pomohol rásť malým a stredným podnikateľov v Prešovskom kraji a aktívne sa zapojil do práce na projekte Národného podnikateľského centra (NPC) v regiónoch.

Od novembra 2017 som teda na pozícii asistenta rastového programu NPC a zamestnancom Slovak Business Agency. V rámci Prešovského kraja zlepšujeme konkurencieschopnosť podnikateľov v regióne. Táto práca ma napĺňa a teším sa z toho, ako vidím živnostníkov i majiteľov s.r.o. meniť svoje podnikateľské zámery v konkurencieschopné a životaschopné podniky.

Spoločenská angažovanosť

Popri štúdiu som bol aktívny člen kickbox klubu Panter v Prešove a aktívne som prispel k organizácii Slovenského pohára v kickboxe ako aj Majstrovstiev Slovenska usporiadaných v Prešove.

Už ako hlavný organizátor za Turistické oddiely mládeže pri KST Prešov som spolu s kolegami turistami a vedením okresnej organizácie klubu turistov organizoval pre deti a mládež Pretek turistickej zdatnosti v rekreačnej oblasti Cemjata. Pri tejto príležitosti som spoznal skvelého a angažovaného, vtedy člena akademického senátu Prešovskej univerzity Jána Benka (kandidát za Sídlisko III). Vďaka nášmu priateľstvu a jeho angažovanosti v príprave metodiky pre odbornú súťaž som sa pred siedmymi rokmi stal aktívnym členom poroty na krajskej aj celoštátnej úrovni v Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Tu si dovolím tvrdiť, že sme pomohli nájsť a identifikovať množstvo veľmi šikovných mladých ľudí a bolo mi vždy cťou, ak si zo súťaže odniesli aj rady do života a pokračovali v napĺňaní svojich vízii a ambícii.

Tu sme žiaľ prvý krát narazili aj na problematiku financovania tejto súťaže a preto som bol osobne nápomocný pri sponzorskom riešení situácie.

Nadchli nás aktívne dievčatá zo Starej Ľubovne, ktoré si v spolupráci s mestom vytvorili mini prehliadku umelcov. Táto aktivita bola jedným z podnetov, aby sme spolu s aktívnymi sponzormi z radov podnikateľov na Sídlisku III v nákupnom stredisku Centrum skúsili usporiadať nielen koncert na verejnom priestranstve, ale zapojili sme aj miestne škôlky a školy ako aj umelecké krúžky i centrá voľného času. Vznikla forma multižánrovej prehliadky a predstavenia sa aktívnych jedincov v komunite s názvom „Daj kultúre zelenú“.

Túto aktivitu sme vyhodnotili ako úspešnú a ohlasy na ňu prišli z rôznych častí Prešova, zároveň s prosbou o spoluprácu na ďalších sídliskách. Je to aj jeden z dôvodov prečo som sa rozhodol kandidovať a rád by som pomáhal spájať aktívnych komunitných nadšencov s cieľom aby tieto formy mali podobu pravidelných sídliskových aktivít. Informácie na sociálnej sieti FB: @dajkulturezelenu

Životné krédo

Osobne som sa s týmto citátom stotožnil, nakoľko myslím, že činmi som už tak fungoval dlhšie.

„Na svete je jedna reč, ktorej všetci rozumejú. Je to jazyk nadšenia, vecí urobených s láskou a chuťou, túžbou dosiahnuť to, o čom snívame alebo čomu veríme.“

Paulo Coelho

 

S akou víziou vstupujem do komunálnej politiky

Chcem presadiť bezpečné a nové, prípadne vynovené ihriská pre deti. Mládeži umožniť s podporou mesta cvičenie vonku a umelecké i športové talenty podporovať v komunite formou verejno-súkromných podporných partnerstiev. Seniorom umožniť realizáciu pohybovej a spoločenskej činnosti na rovnakom princípe v športových a kultúrnych centrách počas pracovnej doby, teda od 9:00 do 15:00, aby sa stretávali, komunikovali a zlepšili si kvalitu života.

Komunitné aktivity prepojiť a pripraviť model ich spoločného podporného financovania a hlavne školenia o tom ako a kde môžu aktívny občania získavať pomoc a podporu na realizáciu svojich ambícii a potrieb v komunite.

Oživiť kultúrno-spoločenský a športový ruch nielen pre vrcholový šport. Silná a aktívna komunita a jej vzťahy s verejným ako aj súkromným sektorom pomôžu rásť novým talentom.

Bezpečnosť na sídliskách aby sa ľudia neobávali vynášať smeti, prípadne po večeroch prechádzať bezpečne po sídliskách bez obáv z asociálnych jedincov.

Stručne teda:

– Bezpečnosť na sídliskách

– Čistota v okolí verejných kontajnerov

– Čistota na sídliskách (zodpovední psičkári ) zodpovednosť komunity za vlastné okolie

– Šport a jeho podpora pre širokú verejnosť

– Kultúra a jej Komunitná aktivita podporená verejnou prezentáciu – projekt http://dajkulturezelenu.sk/

Čo sa mi na Prešove najviac páči

Bývam v Prešove od narodenia. Vyrastal som na Sídlisku III a Sekčove kde som trávil víkendy a prázdniny u dedka. Napriek rôznym ponukám som tu ostal žiť a pracovať. Prešov je teda pre mňa domovom od ranného detstva a vnímam jeho silný charakter práve v množstve aktívnych komunít. Často ale individuálne riešenia prinášajú aj sklamanie aktívnym jednotlivcom. Osobne sa preto zasadzujem za myšlienku zjednocovania sa a spolupráce na úrovni komunít (športové kluby, centrá voľného času, muzikanti a umelci každého smeru) s podporou verejného a súkromného sektora. Je potrebné vytvoriť informačný portál nielen o tom, kto, kedy a čo pripravuje, ale aj na to, aby sme si vedeli odovzdávať informácie, ako sa podujatia pripravujú, aké nástrahy je potrebné prekonať a ktoré predpisy je potrebné rešpektovať.

Mesto môže byť zjednocujúcim prvkom, ale my ako občania s ochotou aktívne sa zapájať do diania vo svojom okolí sa nesmieme spoliehať, že mesto bude situáciu riešiť za nás. Preto pokladám za potrebné, aby sme komunikovali o možnostiach, čo vieme reálne v meste ovplyvniť a zároveň v duchu hesla „ak chceš zmenu, musíš sa ňou stať“, začali spoločne na sídliskách v celom meste aj konať.

Čo by sa podľa mňa malo v meste Prešov určite zmeniť

– Komunitné oživenie kultúrnej činnosti na verejných priestranstvách

– Zlepšenie bezpečnosti a čistoty okolia obydlí obyvateľov

– Pomoc pre rodiny s deťmi aby sa športové činnosti a kultúrne činnosti stali vďaka verejno-súkromným partnerstvám dostupnejšie a populárnejšie. Táto agenda bude mať vplyv aj na voľnočasových aktivitách a znížení kriminality mladistvých osôb v obvode.

Problematike voľného času sa venujem sedem rokov aj na celoštátnej úrovni ako porotca Stredoškolskej odbornej činnosti a funkčné overené riešenia z iných miest by som rád implementoval nielen do svojho obvodu, ale aj do celospoločenského života v meste Prešov.

Ktoré problémy vo svojom obvode považujem za najväčšie

Svoje osobné aj odborné skúsenosti a zručnosti by som rád ponúkol Prešovčanom vo všetkých obvodoch, ako poslanec mestského zastupiteľstva. Keďže vidím množstvo príležitostí práve na sídlisku Sekčov, rozhodol som sa ponúknuť svoje schopnosti tomuto mladému a veľkému sídlisku, aby sa ho podarilo ešte viac rozvinúť do aktívnej komunity v bezpečnom a krajšom prostredí.

Na Sekčove vidím pokrok a riešenie v podobe výstavby ciest, ktorá nás síce z dôvodu rôznych dopravných obmedzení ešte chvíľu potrápi, no sídliská potrebujú aj vnútroblokovú vybavenosť.

Parkovanie v miestach s najväčším počtom áut je potrebné riešiť okamžite a mesto by tu malo vyvíjať viac úsilia.

Čistota a občianska vybavenosť. Tu je potrebné terénne riešenie na úrovni zistenia potrieb a navrhnutia aktivizácie miestnych komunít a spolupodieľať sa aktívne mesto občania na riešení.

Sociálne zanedbaná mládež a deti. Spolupráca s terénnymi pracovníkmi na aktívnom vyhľadávaní a riešení problému žobrajúcich detí a ich sociálneho statusu v dôsledku zanedbanej výchovy a povinností rodičov.

Bezpečnosť občanov a mamičiek s deťmi. Je potrebné zabezpečiť aktívnejšiu hliadkovaciu činnosť i preventívno-bezpečnostné postupy pri problémoch v lokalitách so zvýšeným výskytom nespoločenských javov.

Kultúrne a spoločenské aktivity rozvíjať v duchu predstaveného projektu a jeho nosných myšlienok. Tento projekt bol funkčne vyskúšaný a prínos pochvalné ocenený zo strany občanov.

 

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokVláčikovo
Ďalší článokDruhé narodeniny PSK Arény